Zaznacz stronę

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy  AS Agnieszka Słowik ul. Pana Balcera 6a, 20-631 Lublin, nip.9462387558  prowadząca działalność lokalu pod nazwą Matteo Pizza Italiana zwanej w dalszej części także sprzedającym pod adresem www.matteopizza.pl.

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie matteopizza.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.

Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników. 

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Zasady ogólne

Pizzeria Matteo Pizza Italiana otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 16-22, od soboty do niedzieli w godz. 13-22, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych.

Składanie i realizacja zamówień

Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.

Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.

Minimalne kwota zamówienia na dowóz wynosi 35 zł. Dla zamówień składanych i odbieranych, bezpośrednio w lokalu, przez zamawiającego minimalnej kwoty nie ustalono.

Zamówienia przyjmujemy do godziny 21:30 .

Zamawiający ma możliwość wyboru trybu dostawy, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę.

Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.

Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.

Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 minut w lokalu i do 2 godzin w przypadku dowozu, może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Pizzerii.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.

Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

Ceny, promocje i płatności

Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.

Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.

Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu  lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką lub kartą kredytową.

Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości 50 zł.

Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamówienia.

Płatności internetowe obsługujemy za pośrednictwem PayU

Dane osobowe

Uprzejmie informujemy, iż AS Agnieszka Słowik, 20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6a , NIP 9462387558 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych; – Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki, dostaw potraw i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej. – Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, numer NIP) – w przypadku odbioru osobistego. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności. W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest AS Agnieszka Słowik, 20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6a , NIP 9462387558 . 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AS Agnieszka Słowik, 20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6a , 1b lub email: info@matteopizza.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu sprzętu radiokomunikacyjnego. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy AS Agnieszka Słowik, 20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6a , NIP 9462387558 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Matteo Pizza Italiana , 20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6a , NIP 9462387558 , kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych. 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: info@matteopizza.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: AS Agnieszka Słowik, 20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 6a . Informujemy również, że: 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Reklamacje

Zamawiający nie ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia.